Vdovský důchod: Jak dlouho se pobírá, jaká je jeho výše v roce 2021

Získání vdovského a vdoveckého důchodu má svá pravidla. Jak se počítá a kdo na něj má nárok, nebo kdy je jeho pobírání delší než rok, na to se nyní podíváme blíž.

Základní podmínky pro zisk vdovského či vdoveckého důchodu

Automaticky na vdovský a vdovecký důchod vzniká nárok jen při úmrtí na základě pracovního úrazu. V dalších případech má na 1 rok pobírání tohoto důchodu nárok pouze ten, jehož zemřelý manžel či manželka pobíral starobní či invalidní důchod nebo splnil podmínku doby pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod.

Podmínka doby pojištění u starobního důchodu

U starobního důchodu je třeba 35 let doby pojištění.

U invalidního důchodu je to:

 • do 20 let věku – méně než 1 rok
 • od 20 do 22 let – 1 rok
 • od 22 let do 24 let – 2 roky
 • od 24 let do 26 let – 3 roky
 • od 26 let do 28 let – 4 roky
 • nad 28 let – 5 let.

U lidí nad 38 let je možné splnit alternativní podmínku 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Nárok na pozůstalostní důchod

Jak vyřídit vdovský důchod? O pozůstalostní důchod je třeba požádat na pobočce dle místa bydliště u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). K žádosti je třeba předložit:

 • doklad totožnosti žadatele,
 • úmrtní list zesnulé osoby,
 • oddací list.

Pokud zesnulý dosud nepobíral důchod, bude se nejprve prokazovat jeho nárok na starobní či invalidní důchod doklady o studiu či vojně, rodnými listy dětí nebo evidenčním listem od posledního zaměstnavatele.

Lhůta na vyřízení žádosti

O nároku na důchod a jeho výši rozhodne ČSSZ do 90 dnů, ale lhůta může být prodloužena, pokud úřad musí něco došetřovat. Rozhodnutí zasílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod je doplacen zpětně ode dne úmrtí.

Na co si dát pozor

Vdovský či vdovecký důchod je určen jen manželským párům, po druhovi, družce ani registrovaném partnerovi, či partnerce jej získat nelze. Podmínkou pro přiznání pozůstalostního důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Není ani stanovena jeho délka trvání.

Jak dlouho se vdovský či vdovecký důchod pobírá

Základní doba čerpání je 1 rok. Po jeho uplynutí náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o rodiče nebo rodiče zemřelého manžela/manželky, který s ní / s ním žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
 • invalidita III. stupně,
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

V těchto případech budete tento důchod pobírat doživotně. V situaci těsně před důchodem nárok na čerpání pozůstalostního důchodu po roce jeho čerpání vzniká, budete-li ve věku alespoň o 4 roky mladším, než je důchodový věk pro muže s vaším datem narození. Důchodový věk mužů se v tomto případě počítá i pro ženy.

Příklad

Manžel zemřel v lednu 2021. Žena se narodila 1. června 1961 a má 2 děti a do řádného starobního důchodu půjde v únoru 2024. (Muž stejného data narození 1. 6. 1961 do starobního důchodu půjde v říjnu 2025.) Žena může po 1 roce čerpání pozůstalostního důchodu, tedy na konci roku 2021, pokračovat v pobírání vdovského důchodu. Po odečtení 4 let od důchodového věku stejně narozeného muže, se dostaneme na říjen 2021 a začátek roku 2022 se vejde do čtyřleté lhůty.

Obnovení čerpání vdovského či vdoveckého důchodu

Pokud do 2 let od ukončení výplaty pozůstalostní penze znovu splníte jednu z výše zmíněných podmínek umožňujících čerpání i po 1 roce pobírání penze lze čerpání obnovit. Například pokud začnete pečovat o dítě, nebo se dostanete do věku, kdy vám bude o 4 roky méně, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození. Obnovené čerpání není automatické a znovu o něj musíte požádat.

Výpočet vdovského či vdoveckého důchodu

Výpočet záleží na tom, zda už pobíráte starobní či invalidní důchod. Pokud ne, základem je základní výměra. Ta v roce 2021 činí 3 550 korun. K ní se připočte procentní výměra, která se vypočte jako 50 % procentní výměry starobního či invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, který pobíral zesnulý partner.

Pokud zesnulý ke dni smrti nepobíral ani jeden z důchodů, zjišťuje ČSSZ, zda měl zesnulý nárok na starobní důchod. Pokud ano, vypočte pozůstalostní důchod z daného hypotetického starobního důchodu.

Pokud nárok na starobní důchod nevznikl, zjišťuje, zda byly splněny podmínky pro invalidní důchod ve III. stupni. Pokud ano, počítá se pozůstalostní penze z něj.

Příklad

Žena ovdověla a nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod 15 640 Kč měsíčně, z toho 12 090 Kč činila procentní výměra a 3 550 Kč základní výměra. Ženě náleží procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6 045 Kč (50 % z 12 090 Kč). Vdovský důchod včetně základní výměry činí 9 595 Kč měsíčně.

Souběh důchodů

Pokud dojde k tzv. souběhu důchodů, tedy vdova či vdovec již pobírají starobní či invalidní důchod, nebudou pobírat souběžně 2 celé důchody. V celé výši dostanou ten vyšší a z druhého polovinu procentní výměry. Stejně se důchod krátí i v případě, kdy při pobírání důchodu pozůstalostního začnete pobírat i ten starobní.

Příklad

Žena pobírá starobní důchod 13 770 Kč měsíčně, z toho 10 220 Kč procentní výměry a 3 550 Kč základní výměry. Zemřelému manželovi náležel starobní důchod 16 470 Kč, z toho 12 920 Kč procentní a 3 550 Kč základní výměra. Ženě by po manželovi, pokud by už nepobírala starobní důchod, náležel vdovský důchod 10 010 Kč, tedy procentní výměra 6 460 Kč a základní 3 550 Kč. Procentní výměra starobního důchodu ženy je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu. Procentní výměru starobního důchodu dostane celou 10 220 Kč, základní výměra 3 550 Kč náleží pouze jednou, a to k vyššímu starobnímu důchodu, z nižšího vdovského důchodu dostane jen 50 % procentní výměry 3 230 Kč. Ženě proto při souběhu důchodů náleží částka 17 000 Kč měsíčně.

Co se stane, když se znovu vdám či ožením

Nové manželství ukončí výplatu vdovského či vdoveckého důchodu. Dnem uzavření manželství nárok zanikne. Na ČSSZ je nový sňatek třeba nahlásit do 8 dnů. Pokud znovu ovdovíte, vznikne znovu nárok na pozůstalostní penzi.

Přivýdělek u vdovského nebo vdoveckého důchodu

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu neomezuje druh výdělečné činnosti ani výši příjmu.

Valorizace pozůstalostních důchodů

Každoroční valorizace důchodů se týká všech důchodů, tedy i pozůstalostních.

Napsat komentář