Sirotčí důchod: Kdo má nárok a jeho výše v roce 2021, výpočet

Pokud nastane v životě chvíle, kdy přijde dítě o své rodiče nebo opatrovníky, poskytuje stát nezaopatřeným dětem sirotčí důchod. Podívejte se, kdo má na tuto dávku nárok, za jakých podmínek a jaká je výše či délka pobírání sirotčího důchodu.

Kdo má nárok na sirotčí důchod

Sirotčí důchod je tzv. pozůstalostní důchod a jsou určena jasná pravidla, za kterých je možné ho pobírat. Nárok na něj vzniká nezaopatřenému dítěti a tento termín zákon vymezuje následovně:

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely daného zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 1. a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo
 2. b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
 3. c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě i dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

(3) Za nezaopatřené dítě se však nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

Jak dlouho lze pobírat sirotčí důchod

Sirotčí důchod není doživotní a jeho výplata se ukončuje ve chvíli, kdy dítě dospěje, začne pracovat a vydělávat peníze.

Nárok na sirotčí důchod

O sirotčí důchod smí zažádat osoba, které zemřel rodič, adoptivní rodič nebo osoba, která převzala dítě do péče. Sirotčí důchod se ale nevyplácí v případě úmrtí pěstouna. Aby mohl být sirotčí důchod vyplácen i v jiných případech, musí zesnulá osoba splňovat některou z podmínek týkající se doby důchodového pojištění:

 • jde-li o osobu starší 28 let, musí doba důchodového pojištění činit alespoň 1 rok v období posledních 10 let před dnem úmrtí,
 • jde-li o osobu starší 38 let, musí doba důchodového pojištění činit 2 roky v posledních 20 letech před dnem úmrtí.

Do doby důchodového pojištění zemřelého se nezahrnují náhradní doby pojištění.

Zánik sirotčího důchodu

K zániku výplaty sirotčího důchodu dochází po adopci. Pokud dojde ke zrušení adopce, nárok se za splnění podmínek obnovuje.

Žádost o sirotčí důchod

O sirotčí důchod žádá pobírající, v případě nezletilosti zákonný zástupce nebo opatrovník. Žádost se podává k Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa trvalého bydliště. Na vyřízení žádosti má Česká správa sociálního zařízení 90 dnů. Písemné rozhodnutí je odesláno žadateli.

Pokud zesnulý již důchod pobíral, předkládá se:

 • občanský průkaz žadatele, případně rodný list,
 • úmrtní list zesnulého,
 • rozhodnutí o přiznání starobního či invalidního důchodu,
 • po skončení povinné školní docházky doklad o nezaopatření – např. potvrzení o studiu či zdravotním stavu.

Pokud zemřelý do doby své smrti ještě důchod nepobíral:

 • doklady o době studia (vysvědčení z ročníků či maturitní vysvědčení, index či potvrzení školy o délce studia),
 • doklady o době vojenské služby (vojenská knížka či potvrzení Správního archivu Armády České republiky),
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy, výpisy z matriky narození, rozsudek soudu o osvojení či svěření dítěte do péče),
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (doba evidence na ÚP či doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby).

Výpočet sirotčího důchodu

Celková výše sirotčího důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru stanovuje zákon o důchodovém pojištění a je shodná pro všechny důchody. Základní výměra sirotčího důchodu v roce 2021 činí 3 490 korun. Procentní výměra tvoří 40 % procentní výměry důchodu, který pobírala nebo by pobírala zemřelá osoba. Využijte kalkulačku sirotčího důchodu.

Příklad

důchod 11 000 Kč – základní výměra 3 490 Kč a procentní výměra 7 510 Kč, tzn. 40 % z procentní výměry důchodu 3 004 Kč, sirotčí důchod celkem 6 494 Kč

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po obou zemřelých rodičích, ale ne v plné výši, ale jen na procentní výměru a základní výměru pobírá jen jednu, a to k důchodu s vyšší procentní výměrou.

Sirotčí důchod u studentů

Po ukončení studia na střední škole či vyšší odborné škole se sirotčí důchod pobírá i během prázdnin, pokud osoba nepobírá podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci nebo nevykonává výdělečnou činnost.  Při ukončení studia na vysoké škole je sirotčí důchod vyplácen i měsíc po ukončení studia.

Studenti musí každoročně dokládat potvrzení o studiu. U řádného studia si mohou přivydělávat formou brigády. U dálkového nebo kombinovaného studia rozhoduje u přivýdělku, zda vzniká účast na nemocenském pojištění, resp. sociálním pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Pak nelze sirotčí důchod vyplácet. Pokud dotyčný přestane vydělávat, lze výplatu sirotčího důchodu obnovit.

Napsat komentář